Ajankohtaista

13.2.2024 – Muista hakea esiopetukseen

 

 

Päiväkoti
Sylvin-Syli

Englanninkielipainotteinen päiväkoti Pieksämäellä – Missä kasvu ja oppiminen kohtaavat ilon ja kansainvälisyyden hengessä.

Ryhmämme

Muruset

1- ja 2-vuotiaat

Murusten toiminnasta huolehtii ryhmävastaavana opettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Ryhmällä on oma tila, joka on jaettu kahdeksi pienryhmätilaksi. Muruset käyttävät lisäksi ruokasalin yhteydessä olevia pienryhmätiloja.  Lapsia ryhmässä on 12.

Pikku-soraset

2- ja 3-vuotiaat

Pikku-Sorasten ryhmässä toimii ryhmävastaajana opettaja ja kaksi hoitajaa. Ryhmällä oma sisäänkäynti ja eteistilat. Kahdesta huoneesta koostuva yksikkö sekä ruokasalin tilat antavat hyvät mahdollisuudet pienryhmätoiminnalle. Lapsia ryhmässä on 12

soraset

3- ja 4-vuotiaat

Pikku-Sorasten ryhmässä toimii ryhmävastaavina opettaja ja hoitaja.  Lapsia ryhmässä on 14

Viskarit, "Pikku-kiviset"

5-vuotiaat

Viisivuotiaiden tiimin muodostavat opettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Yhteisenä avustajana esiopetusryhmän kanssa toimii venäjää ja ukrainaa osaava henkilö.

5-vuotiaiden toiminta on esiopetuksen kanssa samoissa tiloissa. Oman tilavan huoneen lisäksi yhteinen ruokasali ja pienryhmätilat.

Esiopetus, "Kiviset"

6-vuotiaat

Esiopetusryhmän tiimin muodostaa opettaja, 2 lastenhoitajaa ja henkilökohtainen avustaja.

Oma toiminnalliseen aamupiiriin ja muille tuokioille tarkoitettu huone. Muut tilat ovat yhteiset viskareiden kanssa.

Kuvia toimitiloista

Terveys & Turvallisuus

Itsearvostuksen vahvistaminen ja hyvän huomioiminen itsessä ja muissa kuuluvat esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin. Lapsia tulee kohdella arvostavasti sekä heillä on oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Lasten kanssa yhdessä pohditaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita, jotka ovat yhteneväisiä minä ja meidän yhteisömme oppimisen osa-alueen kanssa.

Meillä lapsi nähdään aikuisen tukea ja apua tarvitsevaksi, ei aikuisesta riippumattomaksi, pärjääväksi ja vahvaksi. Lapsi tarvitsee turvallisia vuorovaikutustilanteita, jotta hänelle kehittyy kyky tuntea ja ajatella yhtä aikaa.

Tavoitteenamme on auttaa ja tukea lasta toimimaan erilaisissa tilanteissa niin, että kenenkään turvallisuuden tunne ei vaarannu. Lapset oppivat pyytämään aikuisilta apua tilanteissa, joissa heidän omat ongelmanratkaisutaitonsa eivät vielä riitä. Kiusaamisen erilaisista muodoista keskustellaan yhdessä lasten kanssa, pohditaan syitä ja luodaan yhteisiä toimintamalleja ryhmässä toimimiseen: mikä on sallittu ja minkälaista käytöstä ei hyväksytä. Oppimisen osa-alueista eettinen ajattelu ja katsomuskasvatus.

Aikuiset ovat mallina arvostavan ja myötätuntoisen vuorovaikutuksen toteuttamisessa. Lapset ovat mukana tilanteissa, joissa he voivat sekä ottaa vastaan että antaa muille myötätuntoa. Turvallisuuden tunne vahvistuu välittämisen ja huolenpidon kokemuksesta. Turvallisuuteen liittyviä asioita harjoitellaan kaikissa arjen tilanteissa (siirtymät, pukemiset, toimintatuokiot, ruokailu, lepohetki, leikkitilanteet, liikkumiset päiväkotialueen ulkopuolella jne)

Mediakasvatus kuuluu niin esiopetus- kuin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa tutustutaan digitaalisen oppimisympäristön mahdollisuuksiin ja uhkiin huomioiden lasten ikä ja kehitysvaiheet. Mediakasvatus on osa vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä, jossa korostetaan turvallisuutta ja vastuullisuutta.

Vastuullisuus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa näkyy mm. siinä että, vanhemmat ovat tietoisia yksikön digitaalisesta oppimisympäristöstä, kuvien julkaisulupa hoidetaan asianmukaisesti, tarjotaan vain ikätasoista sisältöä, tutustutaan lasten digitaaliseen maailmaan ja sen ilmiöihin, erotetaan vanhemmille virallinen ja epävirallinen viestintä jne.

Turvallisuus koostuu tietosuoja ja tietoturvaohjeiden tuntemuksesta, kunnioituksesta lapsen yksityisyyden suojaa kohtaan digitaalisessa ympäristössä, lasten kokemuksista ja niihin tarttumisesta keskustellen ja ohjaten, kriittisen ajattelun ja ikärajojen merkityksen ymmärryksen tukemisesta.

Arjen käytännöissä tuetaan lasten valmiuksia huolehtia terveydestään sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan ikätasoisesti. Keskustellaan ja esimerkkejä hyväksi käyttäen avataan liikunnan, levon, ravinnon, hygienian, hyvien kaverisuhteiden merkitystä hyvinvointiin ja mielialaan yhteistyössä vanhempien kanssa.

Fyysiset oppimisympäristöt ovat viihtyisät, turvalliset, virikkeelliset ja äänimaailmaltaan rauhalliset. Tilat ovat muokattavissa tarkoituksenmukaisesti niin että niissä onnistuvat niin toiminnalliset tuokiot kuin rauhallisemmat pienryhmä kohtaamiset. Henkilökunta vastuullisesti huolehtivat siitä, että tilojen turvallisuutta ei heikennetä.

Yksikön koko ja ryhmien tilat vastaavat lapsiryhmien kokoa. Tilajärjestelyt ovat tarkoituksenmukaiset ja muunneltavissa. Rakennustekniikasta huolehtii kiinteistön omistaja ja tarkastukset tehdään säännöllisesti. Tarvittavat mittaukset on tehty toiminnan alkaessa. Kiinteät kalusteet tarkistetaan määräajoin, omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Palo- ja pelastussuunnitelman mukaiset opasteet ja merkinnät ovat ajantasaiset. Ilmalämpöpumput asennettu viilennystä varten.